Dědova zahrada / Grandpa's garden

rabicové pletivo, drát, nano povrch (3 figury), syntetický lak
rabitz netting, wire, nano- coat (3 figures), synthetic coat
2009

Dědova zahrada
foto: Jan Kolman, jankolman.com
Dědova zahrada

Dědova zahrada je časosběrným i fiktivním setkáním. Inspirací mi bylo konkrétní místo, jeho paměť i atmosféra. Rodinná a přátelská setkání jsou zde v duchu očisty, jakoby zahrada očekávala výpověď všeho a všech.

Figurální instalace je zastavením se v čase. Každá z figur má svůj reálný vzor a je jeho sochařskou "rychlokresbou", kterou jsem se pokusila vystihnout některé charakteristické rysy modelované postavy. Oproti svému obvyklému postupu využívajícímu při práci vizuální předlohy, jsem tentokrát pracovala pouze se svou pamětí a "dojmem", se zafixovanou řečí těla jednotlivých postav. Forma je pak v nadsázce jejich lehkou karikaturou.
Centrem a pomyslným srdcem je dvojice mých prarodičů. Instalace pak pokračuje jejich dětmi a vnučkami s partnery, pravnoučaty a dalšími milými hosty.
Instalace je věnována především mému dědovi, který je i přes svůj věk schopen uchovat i vytvářet kouzlo oborské zahrady, a babičce, pro kterou je tato instalace jediným možným setkáním s pravnoučaty.

Vytvořeno od března do května 2009 v Oboře u Loun.


"Grandpa's Garden" is timeless and fictive gathering. Inspiration to me was a particular place, it's memory and atmosphere. Here are family and friendly meetings in a spirit `of purgation as if the garden expected any discourse of anyone and anything.

Figural installation is a collage of different moments in time taken by my memory over the years. Each figure has its real model and is it's sculptural "quick drawing", that I tried to get some characteristics of the modeled figure with. Compared to my usual way of work using visual tools, I worked only with my memory and "impressions" of fixed body talk of each identity. So the shape gets a little burlesque. The couple of my grandparents are the imaginary heart and centre. Then the installation spreads with their kids and granddaughters with partners, great-grandchildren and other nice guests.
This gathering is devoted to my granddad, that is able to keep and create the magic of the Garden in Obora despite of his age, and my grandmother for this is the only way to meet with her great-grandkids.

Made from March to May 2009 in Obora u Loun