Vitinka / Vitinka

pískovec, 2003, 45cm
sandstone, 2003, 45 cm

Vitinka Vitinka