Ženy / Females

polyester, 2004

zeny zeny zeny zeny