"Bikiny klub" / "Bikiny Club"

sestava 6 drátěných figur - rabicové pletivo, syntetický lak, 2012
set of 6 wire fugures - rabitz netting, synthetic polish, 2012

bikiny bikiny bikiny bikiny bikiny bikiny bikiny bikiny bikiny bikiny bikiny

VERONIKA PSOTKOVÁ (*1981, Opava)
Absolventka ateliéru sochařství Michala Gabriela na FaVU VUT
v Brně se věnuje zejména figurální tvorbě. Její práce mají dvě paralelní linie, z nichž první je spíš realistická s vlivem klasického sochařství i popkultury, druhou tvoří sestavy drátěných figur. S jejími drátěnými plastikami se mohli návštěvníci Centra současného umění DOX setkat již před třemi lety v rámci výstavy DOXnano.
"Dnes již má sochařka za sebou některé veřejné realizace a výstavami se pravidelně účastní uměleckého provozu po celé republice. Tentokrát vytvořila přímo pro terasu kavárny centra DOX šest úměrných postav v nadživotní velikosti, šest různých typů žen, jejichž tělesný vývin a proporční nedokonalosti jsou velmi vzdálené představám tzv. mediální krásy. O to víc se však blíží obecné realitě v běžném životě bez příkras. Z technologického hlediska prošly současné sochy Psotkové zdárnou inovací. Autorka si totiž osvojila nový, více vlastnosti materiálu respektující způsob tvarování z rabicového pletiva, jehož charakter a paměťové vlastnosti jsou logicky přirozeným předpokladem samonosného habitu. Fyzicky se před okem diváka rozprostírá fascinující skořepina, jejíž estetické kvality v proměnách světelných podmínek v průběhu dne působí proměnlivě, živě a přirozeně. Povrchová úprava skořepinových objemů tuto "samozřejmou lehkost" ještě více podtrhuje. Lesklý černý nástřik drátu, hladkého to povrchu jednotlivostí celku, umí zejména v prudkém slunci vést podobně jako pleťové chmýří světlo, v němž objemy "plují", nebo jsou stíny kotveny k zemi jakoby současně. Veronika Psotková si zvolila obor více tradiční; sochařství patří určitě k nejstarším činnostem hmotné kultury, dané funkce se v pohledu celé řady společenských změn (uctívání mrtvých, obdiv k výjimečným osobnostem, zkoumání účinků a zákonitostí vývoje modernistické formy) a zejména v hledáčku současných komunikačních technologií zákonitě mění. Socha a lidé tu však zůstávají..."
PAVEL NETOPIL, historik umění

"Bikiny vnímám jako podivné měřítko krásy, odvahy
a sebevědomí; stejně jako krutého strašáka."
VERONIKA PSOTKOVÁVERONIKA PSOTKOVÁ (*1981, Opava)
This sculptor, who graduated from the sculpture studio of Michal Gabriel at the Faculty of Fine Arts in Brno, focuses particularly on figurative art. Her works are along two parallel lines, the first of which is more realistic, with an influence of classical sculpture and pop culture and the second consists of configurations of wire figures. Visitors to the DOX Centre for Contemporary Art had the opportunity to see Psotkova's wire sculptures three years ago at the DOXnano exhibition.
"The sculptor has now completed a number of public installations, and regularly participates in artistic exhibitions nationwide. This time, specially for the cafe terrace of DOX, she has created six larger than life figures of six different types of women, whose physical development and proportional imperfections are far removed the perceptions of beauty promoted via the media. In this however, they are closer to the reality of everyday life, without embellishment. From a technological perspective, Psotková's present sculptures have undergone a successful innovation. The author has adopted a new method of working with Rabitz netting which is more sensitive to the properties of the material, the character and memory attributes of which are a logical prerequisite of a free-standing habit. A fascinating shell-like structure spreads out physically before the viewer, presenting aesthetic qualities which evolve with a lively and natural effect over the course of the day with changes in the daylight. The surface finish of these shell-like structures emphasise even further this "obvious lightness". The shiny black coating of the wire and the smooth surface of the details of the whole, especially in conditions of stark sunlight, are able to conduct light like light facial down, in which the structures "float", or in which shadows are anchored to the Earth as if simultaneously.
Veronika Psotková has chosen a more traditional discipline; sculpture without doubt ranks amongst the oldest activities of material culture. Its given functions evolve through the perspective of various social transformations (honouring of the dead, expression of admiration of outstanding personalities, exploring the effects and patterns of development of modernist forms) and especially within the viewfinder of current communication technologies. Sculpture and people however remain...."
PAVEL NETOPIL, art historian

"I view the bikini as a strange measure of beauty, courage
and confidence. Just like a cruel scarecrow." VERONIKA PSOTKOVÁ
VERONIKAPSOTKOVA.NET